Date

28 Sep – 20 Oct 2002

Artist

BAI Ming, 白明

CHANG Chihcheng, 張志成

CHANG Qing, 常青

CHEN Chiehjen, 陳界仁

CHEN Qi, 陳琦

CHEN Wenling, 陳文令

CHEN Yufei, 陳宇飛

CHEN Yungang, 陳雲崗

DAI Guangyu, 戴光郁

DENG Jianjin, 鄧箭今

DING Fang, 丁方

DING Yi, 丁乙

FANG Shaohua, 方少華

FANG Tu, 方土

FU Zhongwang, 傅中望

Gao Brothers, 高氏兄弟

GAO Dagang, 高大鋼

GUAN Ce, 管策

GUO Jin, 郭晉

GUO Runwen, 郭潤文

GUO Wei, 郭偉

GUO Zhengshan, 郭正善

HE Duoling, 何多苓

HONG Ling, 洪凌

HU Youben, 胡又笨

HUANG Yan, 黃岩

HUANG Yihan, 黃一瀚

J.C. KUO, 郭振昌

JI Dachun, 季大純

JIANG Dahai, 江大海

JIANG Jie, 姜傑

JING Yumin, 景育民

LENG Jun, 冷軍

LI Bangyao, 李邦耀

LI Huasheng, 李華生

LI Luming, 李路明

LIN Jingjing, 林菁菁

LIN Shenghuang, 林勝煌

LIU Dahong, 劉大鴻

LIU Jianhua, 劉建華

LIU Ye, 劉野

LUO Qi, 洛齊

LUO Xu, 羅旭

LUO Zhongli, 羅中立

MAO Xiaolang, 茅小浪

MAO Xuhui, 毛旭輝

MAO Yan, 毛焰

PANG Maokun, 龐茂琨

QIU Deshu, 仇德樹

QIU Zhijie, 邱志傑

REN Rong, 任戎

REN Xiaolin, 任小林

SHANG Yang, 尚揚

SHAO Ge, 邵戈

SHEN Weiguang, 申偉光

SHI Chong, 石沖

SHI Lei, 石磊

SHU Qun, 舒群

SONG Yonghong, 宋永紅

SU Xinping, 蘇新平

SUI Jianguo, 隋建國

SUN Liang, 孫良

SUN Lu, 孫璐

TAN Genxiong, 譚根雄

TANG Zhigang, 唐志岡

WANG Guangyi, 王廣義

WANG Huaxiang, 王華祥

WANG Jin, 王晉

WANG Jinsong, 王勁松

WANG Tiande, 王天德

WANG Yan, 王岩

WANG Zhigang, 王志剛

WEI Guangqing, 魏光慶

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

XIA Xiaowan, 夏小萬

XIANG Dingdang, 響叮當

XIAO Feng, 肖豐

XIN Haizhou, 忻海洲

XU Jiang, 許江

XU Tan, 徐坦

XU Zhongmin, 許仲敏

YANG Dongbai, 楊冬白

YANG Guoxin, 楊國辛

YANG Jinsong, 楊勁松

YANG Ming, 楊明

YE Yongqing, 葉永青

YU Ji, 余極

YU Zhenli, 于振立

YUAN Xiaofang, 袁曉舫

ZENG Fanzhi, 曾梵志

ZENG Hao, 曾浩

ZHAN Wang, 展望

ZHANG Jianjun, 張健君

ZHANG Qiang, 張強

ZHANG Wei, 張衛

ZHANG Xiaogang, 張曉剛

ZHANG Xiaotao, 張小濤

ZHANG Yongjian, 張永見

ZHAO Bandi, 趙半狄

ZHONG Biao, 鐘飆

ZHOU Chunya, 周春芽

ZHOU Yiqing, 周一清

ZHU Qingsheng, 朱青生

ZHU Wei, 朱偉

ZOU Jianping, 鄒建平

ZUO Zhengyao, 左正堯

Share

Related collection

The First Triennial of Chinese Arts (Volume 1)
The First Triennial of Chinese Arts (Volume 1)
Exhibition Catalogue

The First Triennial of Chinese Arts (Volume 1)

首屆中國藝術三年展 (上卷)
2002

The First Triennial of Chinese Arts (Volume 2)
The First Triennial of Chinese Arts (Volume 2)
Exhibition Catalogue

The First Triennial of Chinese Arts (Volume 2)

首屆中國藝術三年展 (下卷)
2002