This publication features paintings by more than 100 Chinese artists who were active in the 80s and 90s. With preface by Lu Hong and brief biographies of the artists.

Title type

Translated

Access level

Onsite

artist

AI Xuan, 艾軒

CAI Jin, 蔡錦

CAO Dan, 曹丹

CHAO Ge, 朝戈

CHEN Danqing, 陳丹青

CHEN Junde, 陳鈞德

CHEN Shuxia, 陳淑霞

CHEN Wenji, 陳文驥

CHENG Conglin, 程叢林

DENG Jianjin, 鄧箭今

DING Fang, 丁方

DING Yi, 丁乙

DUAN Jianwei, 段建偉

DUAN Zhengqu, 段正渠

FANG Lijun, 方力鈞

FANG Shaohua, 方少華

FENG Jiali, 奉家麗

FU Hong, 付泓

GUAN Ce, 管策

GUANG Tingbo, 廣廷渤

GUO Jin, 郭晉

GUO Runwen, 郭潤文

GUO Wei, 郭偉

GUO Zhengshan, 郭正善

HE Duoling, 何多苓

HE Sen, 何森

JI Cheng, 汲成

JI Dachun, 季大純

JIA Difei, 賈滌非

JIN Feng, b. 1962, ﹝老﹞金鋒

JIN Lili, 金莉莉

JING Kewen, 景柯文

LENG Jun, 冷軍

LI Bangyao, 李邦耀

LI Luming, 李路明

LI Quanwu, 李全武

LI Shan, 李山

LI Tianyuan, 李天元

LI Zhengtian, 李正天

LIU Dahong, 劉大鴻

LIU Manwen, 劉曼文

LIU Xiaodong, 劉小東

LUO Zhongli, 羅中立

MA Baozhong, 馬保中

MAO Xuhui, 毛旭輝

MAO Yan, 毛焰

PAN Dehai, 潘德海

QI Mengguang, 豈夢光

REN Jian, 任戩

SHANG Yang, 尚揚

SHEN Ling, 申玲

SHEN Weiguang, 申偉光

SHEN Xiaotong, 沈曉彤

SHI Chong, 石沖

SHI Lei, 石磊

SHU Qun, 舒群

SONG Yonghong, 宋永紅

SUN Liang, 孫良

TANG Hui, 唐暉

WANG Guangyi, 王廣義

WANG Huaiqing, 王懷慶

WANG Huaxiang, 王華祥

WANG Xiangming, 王向明

WANG Yanru, 王衍茹

WANG Yigang, 王易罡

WANG Yuping, 王玉平

WEI Chimei, 韋啟美

WEI Ershen, 韋爾申

WEI Guangqing, 魏光慶

WU Guanzhong, 吳冠中

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

XIA Xiaowan, 夏小萬

XIE Nanxing, 謝南星

XIN Dongwang, 忻東旺

XU Hong, 徐虹

XU Jiang, 許江

XU Mangyao, 徐芒耀

XU Xiaoyan, 徐曉燕

YANG Feiyun, 楊飛雲

YANG Guoxin, 楊國辛

YANG Keqin, 楊克勤

YANG Shaobin, 楊少斌

YE Yongqing, 葉永青

YU Hong, 喻紅

YU Xiaofu, 俞曉夫

YU Youhan, 余友涵

YU Zhenli, 于振立

YUAN Xiaofang, 袁曉舫

YUAN Yunsheng, 袁運生

YUE Minjun, 岳敏君

ZENG Fanzhi, 曾梵志

ZENG Hao, 曾浩

ZHANG Gong, 張弓

ZHANG Hongnian, 張紅年

ZHANG Peili, 張培力

ZHANG Xiaogang, 張曉剛

ZHONG Biao, 鐘飆

ZHOU Changjiang, 周長江

ZHOU Chunya, 周春芽

ZHOU Xianglin, 周向林

Location code REF.LUH3
Language

Chinese - Simplified

Keyword

paintingChina

Publication/Creation date

2001

No of pages

200

ISBN / ISSN

7535129919

No of copies

1

Content type

catalogue

Chapter headings
中國油畫20年述略1979-1999年 - ZHU Bin, 朱斌
(Chinese Contemporary Art Album: 1979-1999 Oil Painting)
Share
Citation
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Chinese Contemporary Art Album: 1979-1999 Oil Painting, 中國當代美術圖鑒:1979-1999 油畫分冊