Yin Xiuzhen
Read more
1 Image

Yin Xiuzhen

尹秀珍
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1998

Suitcase
Read more
1 Image

Suitcase

衣箱
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995

Room No.17 of Breda (Partial)
Read more
1 Image

Room No.17 of Breda (Partial)

YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1997

WMFT_1_926
Read more
1 Image

Enjoy

2001

Cement Shoes
Read more
1 Image

Cement Shoes

泥鞋
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995

Cement Shoes (Detail)
Read more
1 Image

Cement Shoes (Detail)

泥鞋 (細節)
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995

Living Water
Read more
1 Image

Living Water (Preparation)

活水(籌備)
1996

Living Water
Read more
1 Image

Living Water (Preparation)

活水(籌備)
1996

LS.14_04
Read more
1 Image

Living Water

活水
1996

Shoe with Butter
Read more
1 Image

Shoes with Yak Butter

酥油鞋
1996

Shoe with Butter
Read more
1 Image

Shoes with Yak Butter (Partial)

酥油鞋(局部)
1996

The Doors (Exhibition View)
Read more
1 Image

The Doors (Exhibition View)

門 (展覽現場)
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995

The Doors
Read more
1 Image

The Doors


YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995

The Doors (Detail)
Read more
1 Image

The Doors (Detail)

門 (細節)
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995

COTM B2 007_01a 282461 (1)
Read more
2 Images

Road


Jan 1998

A Piece of the Sky
Read more
1 Image

A Piece of the Sky

一片天
1995

Washing the River
Read more
1 Image

Washing River

洗河
1995

Washing River
Read more
1 Image

Washing River

洗河
1995

Washing River
Read more
1 Image

Washing River

洗河
1995

Dress Box
Read more
1 Image

Dress Box

衣箱
YIN Xiuzhen, 尹秀珍
1995