5 Research and Library records

View all
36.03_14
Read more
5 Images

Chen Tiejun (Set of 5 Photographs)

1994 – 1995
The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Pain
Read more
Reference

The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Painting Series III

《當代水墨藝術》叢書3: 二十世紀末中國現代水墨藝術走勢
1997
The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Pain
Read more
Reference

The Artistic Trend of Modern Chinese Ink and Wash in the Late 20th Century: Modern Ink and Wash Painting Series I, II, III

《當代水墨藝術》叢書1, 2, 3: 二十世紀末中國現代水墨藝術走勢
CHEN Qinqun, 陳勤群 , CHEN Xiaoxin, 陳孝信 , DENG Pingxiang, 鄧平祥 , GU Chengfeng, 顧丞峰 , GUO Yaxi, 郭雅希 , HAN Bi, 寒碧 , HUANG Zhuan, 黃專 , LANG Shaojun, 郎紹君 , LENG Lin, 冷林 , LI Zhengtian, 李正天 , Weiming LI, 李偉銘 , LIAN Li, 煉力 , LIAO Wen, 廖雯 , LIU Xiaochun, 劉驍純 , PI Daojian, 皮道堅 , PI Li, 皮力 , QIAN Zhijian, 錢志堅 , WANG Huangsheng, 王璜生 , WANG Lin, 王林 , WANG Shu, 王殊 , WU Weishan, 吳為山 , YI Ying, 易英 , YIN Shuangxi, 殷雙喜 , ZHU Bin, 祝斌
1993
(Chinese Contemporary Art Album: 1979-1999 Ink Painting)
Read more
Reference

Chinese Contemporary Art Album: 1979-1999 Ink Painting

中國當代美術圖鑒:1979-1999 水墨分冊
2001
After Origin: Topic on Contemporary Chinese Art in New Age
Read more
Reference

After Origin: Topic on Contemporary Chinese Art in New Age

藝種不原始:當代華人藝術跨領域閱讀
KAO Chienhui, 高千惠
2004