2 Research and Library records

30.30_03
Read more
6 Images

Qiu Zhijie, Shi Yong, Zhang Xin, Zhao Bandi, and Zhou Xiaohu (Set of 6 Photographs)

March 1996
China Performance Art
Read more
Reference

China Performance Art

異化的肉身:中國行為藝術
LU Hong, 魯虹 , SUN Zhenhua, 孫振華
2006