5 Research and Library records

View all
19.14_01
Read more
21 Images

Song Wenzhi (Set of 21 Photographs)

1979 – 1985
42.24_01
Read more
18 Images

Shang Yang, Shen Yuner, Song Ling, Song Wenzhi, Sun Jingbo, Sun Weiming, and Tang Muli (Set of 18 Photographs)

1980 – 1987
Read more
Periodical

Chinese Painting & Calligraphy (2005.8)

中國書畫 (2005.8)
CHEN Lusheng, 陳履生 , CHEN Xioajun, 陳筱君 , CHEN Zhnelian, 陳振濂 , GUO Wei, 郭偉 , JIANG Shoutian, 姜壽田 , LI Wankang, 李萬康 , LIU Dawei, 劉大為 , LIU Xin, 劉新 , LU Yao, 路遙 , MA Weidu, 馬未都 , SONG Yulin, 宋玉麟 , WANG Dingqian, 王定乾 , WANG Yuanjun, 王元軍 , WANG Zhanjun, 王占軍 , WANG Zhengsong, 王政松 , XU Liping, 許禮平 , XU Shucheng, 徐書城 , ZHANG Gongzhe, 張公者
2005
(Chang Chun Ji)
Read more
Reference

Chang Chun Ji

長春集: 明報二十週年紀念畫冊
1979
Contemporary Chinese Painters
Read more
Reference

Contemporary Chinese Painters

中國當代繪畫藝術
1989