38 Research and Library records

View all
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Dong Rongyuan, Container)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(董榮源, <器皿>)
YI Dan, 易丹
1992
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Shen Xiaotong, Pi Juan De Hong Ren Men)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(沈曉彤,<疲倦的紅人們>)
YI Dan, 易丹
1992
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Mou Huan, City Series No. 9: Sunday)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(牟桓,<城系列之九:星期日>)
YI Dan, 易丹
1992
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Xiao Peicang, Window. Green Gap)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(蕭沛蒼,<窗 · 綠隙>)
YI Dan, 易丹
1992
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Chen Wenbo, 1989 Apartment Inspection)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(陳文波,<1989年單元樓考察>)
YI Dan, 易丹
1992
On site only
Read more
1 Document

Letter from Yi Dan to Zhang Peili, 31 March 1991

易丹致張培力的信件,1991年3月31日
YI Dan, 易丹
1991
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Liu Caiqiang, Hose, July 1992)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(劉采強,<膠管1992年7月>)
YI Dan, 易丹
1992
On site only
Read more
1 Document

Guangzhou Biennial Art Fair — Jury's Comments (Mao Xuhui, '92 Paternalism: A Triptych)

廣州藝術雙年展 — 評審意見書(毛旭輝,<92家長大三聯>)
SHAO Hong, 邵宏 , YAN Shanchun, 嚴善錞 , YI Dan, 易丹
1992