6 Research and Library records

View all
The Independent Critic (All holdings in AAA)
Read more
Periodical

The Independent Critic (All Holdings)

獨立評論
2007
Read more
Periodical

Contemporary Art & Investment (No. 3; Mar 2007)

當代藝術與投資 (總第3期)
JIANG Zhi, 蔣志 , LI Zhenhua, 李振華 , XU Xiaoyu, 許曉煜 , ZHANG Li, 張黎
2007
Read more
Periodical

Art & Investment (No. 15)

藝術與投資 (總第十五期)
Jun XU, 徐俊 , KONG Jianhua, 孔建華 , LI Xianting, 栗憲庭 , LIU Xiaodan, 劉曉丹 , MOU Jianping, 牟建平 , ZHOU Yueping, 周岳平
2007
Read more
Periodical

Art & Investment (No. 16)

藝術與投資 (總第16期)
GAO Tianmin, 高天民 , LIU Xiaodan, 劉曉丹 , SONG Yi, 宋軼 , WU Guozhang, 吳國彰 , YANG Canjun, 楊參軍 , ZHOU Gang, 周剛 , ZHU Qi, 朱其
2007
Read more
Periodical

Contemporary Art & Investment (No. 4; Apr 2007)

當代藝術與投資 (總第4期)
QIU Zhijie, 邱志傑 , Pauline J. YAO, 姚嘉善 , ZHU Zhu, 朱朱
2007
Contemporary Art & Investment (No. 41;  May 2010)
Read more
Periodical

Contemporary Art & Investment (No. 41; May 2010)

當代藝術與投資 (總第41期)
Nikita Yingqian CAI, 蔡影茜 , Carolyn CARTIER , CHEN Yichun, 陳怡君 , CHOW Wingkeung, 周強 , DONG Bingfeng, 董冰峰 , Olafur ELIASSON , GAO Fei, 高飛 , GUO Xiaoyan, 郭曉彥 , HAO Jingban, 郝敬班 , HO Chuifan Selina, 何翠芬 , LAU Kinwah Jaspar, 劉建華 , LEUNG Chinfung Jeff, 梁展峰 , LEUNG Poshan Anthony, 梁寶山 , LI Zhenhua, 李振華 , SU Frankie, 蘇珀琪 , WANG Minan, 汪民安 , wen yau, 魂游 , WU Meichun, 吳美純 , XU Chongbao, 許崇寶 , Anthony YUNG, 翁子健 , ZHANG Yaxuan, 張亞璇 , ZHOU Qiang, 周強 , ZHU Zhu, 朱朱
May 2010