This book is a compilation of journalistic photographs depicting the people's lives in China from 1949 to 2009. Each photograph carries an annotation and a brief description.

 

Access level

Onsite

artist

A YIN, 阿音

AN Ge, 安哥

BAO Lihui, 鮑利輝

CAI Shangxiong, 蔡尚雄

CHE Fu, 車夫

CHE Gang, 車剛

CHEN Bo, 陳勃

CHEN Jie, 陳杰

CHEN Yuyang, 程玉揚

CHEN Zonglie, 陳宗烈

CHENG Jingjing, 程京京

CHENG Tieliang, 程鐵良

CHENG Weidong, 成衛東

CUI Jun, 崔峻

DENG Jia, 鄧佳

DING Wei, 丁偉

DONG Zhixiang, 董志翔

FAN Jiaojian, 樊矯健

FENG Jin, 馮進

FU Yongjun, 傅拥軍

GAN Nan, 甘南

GAO Erqiang, 高尔強

GAO Fan, 高帆

Xinde GE, 葛新德

GUAN Xin, 關欣

GUO Jianshe, 郭建設

GUO Tieliu, 郭鐵流

HAN Huangzhun, 韓煌准

HAN Xuezhang, 韓學章

HE Dun, 賀頓

Yanguang He, 賀延光

HEI Ke, 黑克

HONG Ke

HONG Zuren, 洪祖仁

HOU Bo, 侯波

HOU Dengke, 侯登科

HOU Liyin, 侯立印

HU Guoqing, 胡國慶

HU Weiming, 胡偉鳴

HU Wugong, 胡武功

HU Ying, 胡穎

HU Yue, 胡越

Hua Er, 畫兒

HUANG Chengjiang, 黃成江

HUANG Xinli, 黃新力

HUANG Yibing, 黃一冰

HUANG Yiming, 黃一鳴

HUANG Ziming, 黄子明

HUI Huaijie

HUO Wei, 霍瑋

HUO Yan, 火炎

JI Zeng, 季增

JIA Guorong, 賈國榮

JIA Huamin, 賈化民

JIANG Dong, 姜東

JIANG Duo, 蔣鐸

JIANG Qisheng, 蔣齊生

JIANG Shaowu, 蔣少武

JIANG Xinhua, 蔣新華

JIANG Zhishun, 江志順

JIAO Bo, 焦波

JIN Yongquan, 晉永權

JU Yang, 居楊

KAN Hingfook, 簡慶福

KANG Taisen, 康泰森

LANG Congliu, 郎从柳

LI Delin, 李德林

LI Feng, 李鋒

LI Ge, 李舸

LI Jiangshu, 李江樹

LI Jinglu, 李景录

LI Muyi, 李木易

LI Qiang, 李強

LI Qianguang, 李前光

LI Taihang, 李太行

LI Yalong, 李亞隆

LI Yingjie, 李英杰

LI Zhensheng, 李振盛

LI Zhongkui, 李仲魁

LIN Guozhi, 林國志

LIN Yonghui, 林永惠

LIU Entai, 劉恩泰

LIU Hui, 劉慧

LIU Jun, 柳軍

LIU Qixiang, 劉歧祥

LIU Quangju, 劉全聚

LIU Tiesheng, 劉鐵生

LIU Xinwu, 劉新武

LIU Yang, 劉陽

LIU Yingyi, 劉英毅

Zhankun LIU, 劉占坤

LU Beifeng, 盧北峰

LU Guang, 盧廣

LU Xianyi, 盧現藝

LU Zhongqiu, 陸中秋

LUO Gengqian, 羅更前

MA Naihui, 馬乃輝

MAO Jianjun, 毛建軍

MAO Songyou, 毛松友

MEI Baoshan, 梅保山

MENG Zi, 蒙紫

NIU Weiyu, 牛畏予

PAN Ke, 潘科

PAN Ying, 潘英

QI Jieshuang

QIAN Han, 錢捍

QIAO Tianfu, 喬天富

QIN Junxiao, 秦軍校

QIN Ling, 秦岭

REN Xihai, 任錫海

RU Suichu, 茹遂初

SHAO Hua, 邵華

SHENG Hongxu, 盛紅旭

Panqi SHI, 時盤棋

SHI Baoxiu, 石寶綉

SHU Ye, 舒野

SU Guanming, 蘇冠名

SU Junhui, 蘇俊慧

SUN Yifu, 孫毅夫

SUO Yalun, 索亞倫

TANG Dabai, 唐大柏

TANG Shizeng, 唐師曾

TANG Yumin, 唐禹民

TIAN Baofa, 田寶發

TIAN Chi, 田馳

TIE Mao, 鐵矛

TONG Jianguo, 佟建國

WANG Dong, 王東

WANG Dongsheng, 汪東升

WANG Duanyang, 王端陽

WANG Fuchun, 王福春

WANG Jing, 王敬

WANG Jingchun, 王景春

WANG Jun, 王軍

WANG Liping, 王立平

WANG Peichou, 王培疇

WANG Qiang, 汪強

WANG Shilong, 王世龍

WANG Wenbo, 王文波

WANG Wenlan, 王文瀾

WANG Wenqi, 汪文琪

WANG Wenyang, 王文揚

WANG Yao, 王瑤

WANG Yaozhi, 王耀知

WANG Yi, 王毅

WANG Yuwen, 王玉文

WEI Dezhong, 魏德忠

WENG Naiqiang, 翁乃強

WU Jialin, 吳家林

WU Zhangjie, 吳章杰

WU Zhengzhong, 吳正中

WU Zhiyi, 武治義

XIAN Yunqiang, 線雲強

XIAO Zhuang, 曉莊

XIE Hailong, 解海龍

XU Jingxing, 徐京星

XU Jinyan, 徐晉燕

XU Lin, 許林

XU Ping, 徐萍

XU Xiaobing, 徐肖冰

XU Yong, 徐勇

YAN Tong, 阎彤

YANG Enpu, 楊恩璞

YANG Shiduo, 楊時鐸

YANG Xi, 楊曦

YANG Zhongzhen, 楊中楨

YIN Nan, 殷楠

YU Deshui, 于德水

YU Haibo, 余海波

YU Huitong, 于惠通

YU Ning, 俞寧

YU Zhixin, 于志新

YUAN Xuejun, 袁學軍

YUAN Yiping, 袁毅平

ZHANG Feng, 張風

ZHANG Guanrong, 張冠嶸

ZHANG Qijun, 張其軍

ZHANG Tongsheng, 張桐勝

ZHANG Wei, 張威

ZHANG Xingen, 張新根

ZHANG Yanhui, 張燕輝

ZHANG Yaxin

ZHANG Zihong, 張子弘

ZHANG Zudao, 張祖道

ZHANG Zuo, 張左

ZHAO Liwen, 趙利文

ZHAO Qing, 趙青

ZHAO Tongjie, 趙彤杰

ZHAO Yingxin, 趙迎新

Zhaxi Nima, 扎西尼瑪

ZHEN Xuebao, 甄學宝

ZHENG Yunfeng, 鄭雲峰

ZHOU Chao, 周超

ZHOU Guoqiang, 周國強

ZHOU Min, 周民

ZHOU Youma, 周幼馬

Kang'er ZHU, 朱康尔

ZHU Jianguo, 朱建國

ZHU Xianmin, 朱憲民

ZHUANG Xueben, 莊學本

ZOU Hong, 邹紅

ZOU Zhongpin, 邹中頻

Location code REF.WWL
Language

Chinese - Simplified, 

English

Publication/Creation date

2009

No of pages

411

ISBN / ISSN

9787505964648

No of copies

1

100 Photographers' Focus on China
分享
引用
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

標籤

100 Photographers' Focus on China, 百名攝影記者聚焦中國

文獻庫圖書館現正進行裝修工程,暫停開放。我們將會在社交媒體公布再度開放日期,請密切留意。我們期待以新面貌與閣下見面。