Fen-Ma Liuming in Kwangju Biennial 2000

Fen-Ma Liuming in Kwangju Biennial 2000, 芬.馬六明在光州雙年展2000