This book was published on the occasion of the handover of Hong Kong to China in 1997, featuring ink paintings by more than 60 Chinese artists. Brief biographies of the artists are included.
Access level

Onsite

artist

CHAN Kauon, 陳球安

CHEN Baiyi, 陳白一

CHEN Jialing, 陳家泠

CHEN Yongqiang, 陳永鏘

CHIANG Mingshyan, 江明賢

DU Yingqiang, 杜應強

FANG Chuxiong, 方楚雄

FENG Dazhong, 馮大中

FENG Linzhang, 馮霖章

FENG Yiming, 馮一鳴

GUAN Yuliang, 關玉良

HAI Tian, 海天

HAN Tianheng, 韓天衡

HE Jiaying, 何家英

HU Yongkai, 胡永凱

HUANG Gesheng, 黃格胜

JI Qingyuan, 紀清远

JIANG Caiping, 蔣采蘋

JIANG Enlian, 江恩莲

LAM Wufui, 林湖奎

LI Wenxin, 李文信

LI Yongwen, 李永文

LIANG Peilong

LIANG Yan, 梁岩

LIANG Yehong, 梁業鴻

LIN Decai, 林德才

LIN Yong, 林墉

LIU Maoshan, 劉懋善

LU Ping, 盧平

LU Yushun, 盧禹舜

MA Xiguang, 馬西光

MI Chunmao, 米春茂

PAN Ying, 潘纓

PANG Taisong, 龐泰嵩

PENG Xiancheng, 彭先誠

QIN Tianzhu, 秦天柱

SHEN Daohong, 沈道鴻

SHI Qi, 石齊

SONG Di, 宋滌

SONG Yuhui, 宋玉輝

SUN Jianlin, 孫健林

TAN Tianren, 譚天仁

WANG Mingming, 王明明

WANG Weibao

WANG Youzheng, 王有政

WEI Jiangqiong

WU Jiafu, 伍家赋

WU Shengyuan, 吳盛源

XU Xi, 徐希

XUE Liang, 薛亮

YANG Yanwen, 楊延文

YAO Kui, 姚奎

YE Qiqing, 葉其青

YU Zhixue, 于志學

YUAN Jinta, 袁金塔

ZHANG Bu, 張步

ZHANG Guang, 張廣

ZHANG Shaocheng, 張绍城

ZHAO Wuchao, 招務超

ZHONG Rurong, 鍾汝榮

ZHONG Zengya, 鍾增亞

ZHOU Li, 鄒莉

ZHOU Zhongyao, 周中耀

ZHU Xunde, 朱訓德

ZOU Chuanan, 鄒傳安

Location code REFL.COH
Language

Chinese - Traditional, 

English

Keywords

ink paintingTaiwanChinaHong Kong

Publication/Creation date

1997

No of pages

180

No of copies

1

Splendid China
分享
引用
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Splendid China