08.11_01
查閱更多
15 圖片

Ai Xuan, Ai Zhongxin, Cao Li, Cao Liwei, Chen Qiang, Chen Qiongling, Chen Songmao, Dai Shihe, Dai Ze, and Deng Pingxiang (Set of 15 Photographs)

08.19_01
查閱更多
3 圖片

Zhou Wei, Zhou Zheng, and Zhu Yiyong (Set of 3 photographs)

1987

08.15_01
查閱更多
11 圖片

Sun Liming, Tu Zhiwei, Tuo Musi, Wang Hongjian, Wang Jianhua, Wang Lanhua, Wang Longsheng, and Wang Lu (Set of 11 Photographs)

1987

Exhibition Certificate of Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China
查閱更多
1 文件

Exhibition Certificate of Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China

「中國當代油畫展」參展作品證書
1987

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)
查閱更多
1 圖片

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)

「中國當代油畫展」(展覽開幕)

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)
查閱更多
1 圖片

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)

「中國當代油畫展」(展覽開幕)

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)
查閱更多
1 圖片

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)

「中國當代油畫展」(展覽開幕)

Participating Artists of Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China
查閱更多
1 圖片

Participating Artists of Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China

「中國當代油畫展」參展藝術家

08.13_01
查閱更多
15 圖片

Hu Chijun, Hu Tilin, Jia Difei, Jian Feng, Li Binggang, Li Xiushi, Liang Yulong, Lin Hongji, Liu Guoshu, and Liu Jiehou (Set of 15 Photographs)

1987

08.18_01
查閱更多
9 圖片

Zhang Huaqing, Zhang Longji, Zhang Wenyan, Zhang Yibo, Zhou Changjiang, Zhou Chunya, and Zhou Daji (Set of 9 photographs)

1987

08.17_01
查閱更多
15 圖片

Xue Yanqun, Ye Lifu, Yan Zhenduo, Yin Guoliang, Zhao Xinjian, Zhai Hongchang, Zhan Jianjun, and Zhang Chongqing (Set of 15 photographs)

1987

08.14_01
查閱更多
10 圖片

Luo Erchun, Ma Hongdao, Ni Fanghua, Pang Maokun, Nie Ou, Qing Ming, Ren Lijun, Ren Mengzhang, and Shao Jingkun (Set of 10 Photographs)

1987

08.12_01
查閱更多
14 圖片

Feng Fasi, Feng Chufang, Feng Xiangqiang, Fu Zhigui, Gao Hong, Guang Tingbo, Ha Ding, He Datian, and He Kongde (Set of 14 Photographs)

1987

08.16_01
查閱更多
10 圖片

Wang Rubo, Wang Xiaocheng, Wang Xuezhu, Wang Yidong, Wang Zhenghua, Wei Lianfu, Wen Kaixuan, and Xiu Xianzhou (Set of 10 Photographs)

1987

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China — Leaflet
查閱更多
1 文件

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China — Leaflet

中國當代油畫展 — 單張
1987

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China — Invitation
查閱更多
1 文件

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China — Invitation

中國當代油畫展 — 邀請函
1987

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)
查閱更多
1 圖片

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)

「中國當代油畫展」(展覽開幕)

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)
查閱更多
1 圖片

Contemporary Oil Paintings from the People's Republic of China (Exhibition Opening)

「中國當代油畫展」(展覽開幕)