China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Information (English)

Detailed introduction to the exhibition. Includes members of the Preparatory Committee, purchase details of the slide sets, programme schedule and a list of speakers for the lecture programmes.

The preparatory committee members includes:
Gan Yang, Zhang Yaojun, Liu Dong, Liu Xiaochun, Zhang Zuying, Li Xianting, Gao Minglu, Tang Qingnian, Yang Lihua, Zhou Yan, Fan Di'an, Wang Mingxian, Kong Chang'an, Fei Dawei and Hou Hanru.

Title type

Allocated

Access level

Online

Language

English

Creation place

China

Creation year

1989

Content type

event ephemera

China/Avant-Garde Exhibition — Exhibition Information (English), 中國現代藝術展 — 展覽資訊 (英文)