Recent Works: Art Show by Zhang Peili & Geng Jianyi Since 1991 — Catalogue
Alternative title Zui Jin De Gong Zuo: Zhang Peili He Geng Jianyi 1991 Nian Yi Lai De Yi Shu Zhan Shi — Tu Lu

Access level

Online

Language Chinese - Simplified, 

English

Publication/Creation date

1992

Content type event ephemera, 

catalogue

Recent Works: Art Show by Zhang Peili & Geng Jianyi Since 1991 — Catalogue, 最近的工作: 張培力和耿建翌1991年以來的藝術展示 — 圖錄