Date

2008

Artist

AI Weiwei, 艾未未

CAI Guoqiang, 蔡國強

CAO Fei, 曹斐

CHEN Shaoxiong, 陳劭雄

CHEN Wenbo, 陳文波

CHEN Yifei, 陳逸飛

CHEN Zhen, 陳箴

CHU Yun, 儲雲

CUI Xiuwen, 崔岫聞

DU Zhenjun, 杜震君

DUAN Jianyu, 段建宇

FANG Lijun, 方力鈞

FENG Mengbo, 馮夢波

FENG Zhengjie, 俸正杰

GU Dexin, 顧德新

GU Wenda, 谷文達

GUO Wei, 郭偉

HE An, 何岸

HE Yunchang, 何雲昌

HONG Hao, 洪浩

HONG Lei, 洪磊

HU Jieming, 胡介鳴

HUANG Yong Ping, 黃永砅

KAN Xuan, 闞萱

LEI Yan, 雷燕

LIANG Yue, 梁玥

LIN Tianmiao, 林天苗

LIN Yilin, 林一林

LIU Wei, 劉煒

LIU Wei, 劉韡

LIU Xiaodong, 劉小東

LU Chunsheng, 陸春生

LU Hao, 盧昊

Michael LIN, 林明弘

QIU Zhijie, 邱志傑

SHEN Yuan, 沈遠

SHI Hui, 施慧

SHI Yong, 施勇

SUI Jianguo, 隋建國

TSANG Tsouchoi / King of Kowloon, 九龍皇帝, 曾灶財

WANG Du, 王度

WANG Gongxin, 王功新

WANG Guangyi, 王廣義

WANG Jianwei, 汪建偉

WANG Luyan, 王魯炎

WANG Ningde, 王寧德

WANG Qingsong, 王慶松

WANG Xingwei, 王興偉

WEN Fang, 文芳

WU Chitsung, 吳季璁

WU Shanzhuan, 吳山專

XIE Nanxing, 謝南星

XU Zhen, 徐震

YAN Peiming, 嚴培明

YANG Jiechang, 楊詰蒼

YANG Zhenzhong, 楊振中

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

YUAN Goangming, 袁廣鳴

YUE Minjun, 岳敏君

ZENG Fanzhi, 曾梵志

ZHANG Peili, 張培力

ZHANG Xiaogang, 張曉剛

ZHENG Guogu, 鄭國谷

ZHOU Changjiang, 周長江

ZHOU Tiehai, 周鐵海

Share

Related collection

Our Future: The Guy & Myriam Ullens Foundation Collection
Our Future: The Guy & Myriam Ullens Foundation Collection
Exhibition Catalogue

Our Future: The Guy & Myriam Ullens Foundation Collection

我們的未來:尤倫斯基金會收藏展
2008