Date

2009

Artist

CAI Dong, 蔡東

CAO Dan, 曹丹

CAO Yong, 曹勇

CHEN Bo, 陳波

CHEN Zehui, 陳澤慧

DANG Zhaoyang, 黨朝陽

DUAN Jianghua, 段江華

FANG Shaohua, 方少華

FU Zhongwang, 傅中望

GONG Jian, 龔劍

HE Datian, 賀大田

HE Jie, 何杰

HE Ling, 何玲

HE Weina, 何唯娜

HE Wenjue, 何汶玦

HUANG Yali, 黃雅莉

HUANG Yan, 黃彥

JIANG Huajun, 蔣華君

KAN Lei, 坎勒

LENG Jun, 冷軍

LI Bangyao, 李邦耀

LI Jikai, 李繼開

LI Luming, 李路明

LI Yu, 李郁

LIU Bo, 劉波

LIU Cai, 劉采

LIU Ming, 劉鳴

LIU Xun, 劉洵

LIU Yiyuan, 劉一原

LIU Zijian, 劉子建

LUO Mingjun, 羅明君

LUO Ying, 羅瑩

MA Han, 馬晗

MA Liuming, 馬六明

MAO Yan, 毛焰

MO Hongxun, 莫鴻勛

New History, 新歷史小組

SHANG Yang, 尚揚

SHI Chong, 石沖

SHI Jingsong, 石勁松

SHI Jinsong, 史金淞

SHI Lei, 石磊

SHI Qiang, 石強

SU Xiaobai, 蘇笑柏

SUN Ping, 孫平

TAN Liqin, 譚力勤

TANG Hui, 唐暉

TANG Jianwen, 唐建文

They, 他們

WAN Li, 萬莉

WANG Jing, 王晶

WANG Qingsong, 王慶松

WEI Guangqing, 魏光慶

WEN Peng, 文鵬

WEN Pulin, 溫普林

WU Debin, 吳德斌

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

Xiang Yi, 項一

XIAO Feng, 肖豐

XU Bo, 徐波

XU Wentao, 徐文濤

YAN Liulin, 燕柳林

YANG Guoxin, 楊國辛

YANG Jinsong, 楊勁松

YUAN Qingyi, 袁慶一

YUAN Xiaofang, 袁曉舫

YUAN Xin, 袁欣

ZENG Fanzhi, 曾梵志

ZHANG Dan, 張聃

ZHANG Fangbai, 張方白

ZHANG Quan, 張詮

ZHANG Wei, 張衛

ZHANG Zhenyu, 張震宇

ZHENG Da, 鄭達

ZHONG Ruqian, 鍾孺乾

ZHOU Shaohua, 周韶華

ZHOU Xianglin, 周向林

ZHU Ming, 朱冥

ZHU Zhengeng, 朱振庚

ZOU Jianping, 鄒建平

ZUO Zhengyao, 左正堯

Share

Related collection

Phenomena and Situations since 1985: Trends in Hubei and Hunan - Chinese Contemporary Art in Hubei &
Phenomena and Situations since 1985: Trends in Hubei and Hunan - Chinese Contemporary Art in Hubei & Hunan 1985-2009
Exhibition Catalogue

Phenomena and Situations since 1985: Trends in Hubei and Hunan - Chinese Contemporary Art in Hubei & Hunan 1985-2009

'85以來現象與狀態系列展:兩湖潮流-湖北/湖南當代藝術展
2009