Date

2010

Artist

AU Yang, 歐洋

BIAN Baohua, 邊寶華

CAI Yilong, 蔡憶龍

CHEN Ke, b. 1978, 陳可

CHEN Shuxia, 陳淑霞

CHEN Xi, 陳曦

CHENG Yanan, 程亞男

DENG Shu, 鄧澍

FANG Junbi, 方君璧

GUAN Zilan, 關紫蘭

HOO Mojong, 賀慕群

JIANG Jie, 姜傑

JIANG Yan, 姜燕

JIN Nu, 金釹

Lan Zi, 欄子

LEI Shuang, 雷雙

LI Qingping, 李青萍

Licun ZHU, 朱理存

LIN Jingjing, 林菁菁

LIN Tianmiao, 林天苗

LIU Hong, 劉虹

LIU Manwen, 劉曼文

LIU Yan, 劉彥

LOU Yang, 樓陽

LU Guoying, 陸國英

LUAN Xueyan, 欒雪雁

Morye, 莫也

NING Fangqian, 寧方倩

PAN Yuliang, 潘玉良

QIU Ti, 丘堤

SHAO Jingkun, 邵晶坤

SHEN Ling, 申玲

SHEN Na, 沈娜

SUN Hongmin, 孫紅敏

SUN Ying, 孫瑩

SUN Yun, 孫昀

WANG Henei, 王合內

WANG Min, 王敏

WANG Peng, 王芃

WANG Qi, 王琪

WANG Xia, 王霞

WANG Xiaohui, 王小蕙

WANG Yanping, 王彥萍

WANG Yujue, 王玉玨

WEN Bao, 溫葆

WU Jinghan, 吴靜涵

XIA Junna, 夏俊娜

XIANG Jing, 向京

XIAO Shufang, 蕭淑芳

XING Guozhen, 邢國珍

XIONG Lijun, 熊莉鈞

XU Hualing, 徐華翎

YAN Ping, 閆平

YANG Chunhua, 楊春華

YANG Fan, 楊帆

YANG Shuqing, 楊淑卿

YANG Yinfang, 楊蔭芳

YANG Ying, 楊櫻

YE Nan, 葉南

YU Chen, 余陳

YU Feng, 郁風

YU Hong, 喻紅

ZHANG Qianying, 張倩英

ZHANG Xiaorui, 張笑蕊

ZHANG Yanzi, 章燕紫

ZHANG Youlan, 張幼蘭

ZHAO Jihua, 趙際華

ZHAO Rongfeng, 趙榮鳳

ZHAO Xiaomo, 趙曉沫

ZHAO Youping, 趙友萍

ZHAO Zheng, 趙禎

ZHENG Shuang, 鄭爽

ZHOU Xin, 周昕

Share

Related collection

Self Image: Woman Art in China (1920-2010)
Self Image: Woman Art in China (1920-2010)
Exhibition Catalogue

Self Image: Woman Art in China (1920-2010)

自我畫像:女性藝術在中國(1920-2010)
2010