Related collection

The Wall: Reshaping Contemporary Chinese Art
The Wall: Reshaping Contemporary Chinese Art
Exhibition Catalogue

The Wall: Reshaping Contemporary Chinese Art

牆: 中國當代藝術的歷史與邊界
Douglas DREISHPOON, GAO Minglu, 高名潞, HUANG Bingyi, 黃冰逸
2005