The book introduces 69 artists, including their brief biography and plates of their works. It starts off with an essay discussing the concept and application of experimental ink art. The various styles of artists demonstrate the changes and development of Chinese ink art in the past century.

Title type

Translated

Alternative title

Zhong guo shui mo 2008. juan yi: huan tie shi dai

Access level

Onsite

artist

AN Dong, 安東

CAI Guangbing, 蔡廣斌

CHEN Feng, 陳峰

CHEN Honghan, 陳红汗

CHEN Jia, 陳佳

DI Dongzhan, 狄東占

DONG Rui, 董蕊

GUO Xiaochuan, 郭曉川

HE Canbo, 何燦波

HE Weiming, 何瑋明

HOU Liao, 侯燎

Hong HU, 胡弘

HU Youben, 胡又笨

HUAN Donghuai, 宦棟槐

JIANG Guandong, 蔣冠東

JIANG Shiguo, 蔣世國

JIE Shanxue, 界山雪

JIN Weihong, 靳衛紅

JING Lan, 景嵐

LAN Zhenghui, 蘭正輝

Kuanming LI, 李寬明

LI Gang, 李崗

LI Guangming, 李廣明

LI Huasheng, 李華生

LI Yanbo, 李彥伯

LIU Xuguang, 劉旭光

LIU Yi, 劉懿

LIU Zijian, 劉子建

Zizhen LU, 吕子真

MO Daohong, 莫道宏

NIE Weigu, 聶危穀

NING Fangqian, 寧方倩

PAN Ying, 潘纓

PU Lieping, 濮列平

QIU Deshu, 仇德樹

QIU Zhenzhong, 邱振中

REN Hongzhuo, 任虹灼

REN Zhitian, 任芷田

SHAO Ge, 邵戈

SHEN Qin, 沈沁

WANG Chuan (b. 1953), 王川

WANG Fei, 王非

WANG Jinfeng, 王金峰

WEI Ligang, 魏立剛

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

WU Hao

WU Shoufeng, 吴守峰

XU Jiacun, 徐加存

YAN Binghui, 閻秉會

YANG Aiqun, 楊愛群

YANG Di, 楊笛

YANG Gang, 楊剛

YANG Guangtao, 楊廣濤

YANG Jun, 楊珺

YE Jianxin, 葉建新

Yi Le, 一了

Yi Mo, 一墨

ZHANG Dawo, 張大我

ZHANG Ermiao, 張二苗

ZHANG Hao, 張浩

ZHANG Jin, 張進

ZHANG Qiang, 張強

ZHANG Xueheng, 張學衡

ZHANG Yanzi, 章燕紫

ZHANG Zhengmin, 張正民

ZHAO Fei, 趙飛

ZHENG Xuewu, 鄭學武

Location code REF.LIX7
Language

Chinese - Traditional

Publication/Creation date

2008

No of pages

581

ISBN / ISSN

9789889952846

No of copies

1

Content type

directory/guide

Chapter headings
實驗水墨的概念與實踐 - GUO Xiaochuan, 郭曉川
(Chinese Ink Painting 2008. Book 1: Huantie Times)
Share
Citation
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Chinese Ink Painting 2008. Book 1: Huantie Times, 中國水墨2008. 卷一: 環鐵時代