Date

3 – 8 Mar 1998

3 – 8 Mar 1998

3 – 8 Mar 1998

3 – 8 Mar 1998

Artist

BAI Chongmin, 白崇民

CAI Jin, 蔡錦

CAO Qing, 曹清

CHEN Shuxia, 陳淑霞

CHEN Xi, 陳曦

CUI Xiuwen, 崔岫聞

DING Zhuoqin, 丁卓芹

FU Liya, 甫立亞

HE Yunlan, 何韻蘭

HSUEH Paohsia Ava, 薛保瑕

HU Bing, 胡冰

JI Jingning, 紀京寧

JIANG Congyi, 蔣叢憶

JIANG Jie, 姜傑

JIANG Li, 江黎

JIN Ming Dodo, 金旻

LEI Shuang, 雷雙

LEUNG Cathering Kitling, 梁潔齡

LI Chen, 李辰

LI Hong, 李虹

LI Xiuqin, 李秀勤

LIAO Haiying, 廖海瑛

LIN Jingjing, 林菁菁

LIN Tianmiao, 林天苗

LIU Hong, 劉虹

LIU Liping, 劉麗萍

LIU Manwen, 劉曼文

LIU Xiuming, 劉秀鳴

LIU Yan, 劉彥

LUO Ying, 羅瑩

MAN Fungyi, 文鳳儀

Morye, 莫也

NING Fangqian, 寧方倩

PAN Ying, 潘纓

PANG Tao

PANG Yuan, 龐媛

QIU Ping, 邱萍

QIU Ti, 丘堤

SHAO Fei, 邵飛

SHEN Ling, 申玲

SHI Hui, 施慧

SO Manyee, 蘇敏儀

SUN Dingyu, 孫鼎玉

SUN Ge, 孫葛

SUN Guojuan, 孫國娟

SUN Man, 孫蠻

TANG Yingchi Stella, 鄧凝姿

TENG Fei, 滕斐

TENG Ying, 滕英

WANG Xiaohui, 王小慧

WANG Xiaohui, 王小蕙

WANG Yanping, 王彥萍

WANG Yingchun, 王迎春

WANG Yuanzhen, 王元珍

WU Weihe, 吳偉和

XIA Junna, 夏俊娜

XIANG Jing, 向京

XING Danwen, 邢丹文

XU Hong, 徐虹

XU Min, 許敏

XU Xiaoyan, 徐曉燕

Yan LIN, 林延

YANG Keqin, 楊克勤

YANG Yanlai, 楊燕來

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

YU Gao, 喻高

YU Hong, 喻紅

YUAN Yaomin, 袁耀敏

ZENG Youhe, 曾幼荷

ZHANG Lei, 張蕾

ZHANG Qiang, b. 1962, 張強

ZHANG Wenzhi, 張温帙

ZHANG Xin, 張新

ZHANG Yonghong, 張永紅

ZHOU Sicong, 周思聰

ZHU Bing, 朱冰

ZHU Zhiwei, 朱智偉

Share

Related collection

Century﹒Woman Art Exhibition — Invitation
Century · Woman Art Exhibition — Invitation
1 Document

Century · Woman Art Exhibition — Invitation

世紀 · 女性藝術展 — 邀請函

Century · Woman Art Show — Proposal
Century · Woman Art Show — Proposal
1 Document

Century · Woman Art Show — Proposal

《世紀 · 女性》藝術展 — 計劃書

Apocalypse of Bronze
Apocalypse of Bronze
1 Image

Apocalypse of Bronze

青銅的啓示

peggy\20161124_102615_0.tif
A Work by Shao Fei
1 Image

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

peggy\20161124_102620_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

A Work by Pan Ying
A Work by Pan Ying
1 Image

A Work by Pan Ying

潘纓的作品

peggy\20161124_102629_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

Playing Majong
Playing Majong
1 Image

Playing Majong

打麻雀

 Works by Xu Hong
Work by Xu Hong
1 Image

Work by Xu Hong

徐虹作品

peggy\20161124_102640_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102647_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102649_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102708_0.tif
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102711_0.tif
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

Changes
Changes
1 Image

Changes

YIN Xiuzhen, 尹秀珍

peggy\20161124_102727_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

Works by Cai Jin
Works by Cai Jin
1 Image

Works by Cai Jin

蔡錦作品

peggy\20161124_102731_1.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

 A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
1 Image

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin

吳瑋禾和白崇民的作品

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin
1 Image

A Work by Wu Weihe and Bai Chongmin

吳瑋禾和白崇民的作品

peggy\20161124_102752_0.tif
*An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

*An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102756_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102803_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102805_0.tif
A Work by Shao Fei
1 Image

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

peggy\20161124_102814_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102814_1.tif
A Work by Shao Fei
1 Image

A Work by Shao Fei

邵飛的作品

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102825_0.tif
Works by Liu Yan
1 Image

Works by Liu Yan

劉彥的作品

Soliloquy Series by Liu Hong
A Work from the Soliloquy Series by Liu Hong
1 Image

A Work from the Soliloquy Series by Liu Hong

劉虹《自語》系列的作品之一

peggy\53689acb-1246-46e2-8fbe-74caf7d91ba9.tif
Works by Shen Ling in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

Works by Shen Ling in the Century·Woman Art Exhibition

申玲在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品

Procession of Beauties: Left
Procession of Beauties: Left
1 Image

Procession of Beauties: Left

麗人行 · 右

peggy\cfad14b3-e517-493a-87fc-0e3cbbc57f1f.tif
Self-Portrait
1 Image

Self-Portrait

自畫像

Self Extrication Series
The Self Extrication Series
1 Image

The Self Extrication Series

自我解脫系列

The Opus Series by Xu Hong
Opus No.1
1 Image

Opus No.1

作品一號

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

A Work by Pan Ying
A Work by Pan Ying
1 Image

A Work by Pan Ying

潘纓的作品

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102928_0.tif
An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition
1 Image

An Artwork in the Century·Woman Art Exhibition

在《 世紀 · 女性藝術展》展出的作品之一

peggy\20161124_102930_0.tif
Canna No.113
1 Image

Canna No.113

美人蕉 113

Works from the Canna Series by Cai Jin
The Canna
1 Image

The Canna

peggy\20161124_102941_1.tif
Canna No.115
1 Image

Canna No.115

美人蕉 115

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_102951_1.tif
Works by Cai Jin
1 Image

Works by Cai Jin

蔡錦作品

Century · Woman Art Exhibition
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

peggy\20161124_103000_0.tif
Century · Woman Art Exhibition
1 Image

Century · Woman Art Exhibition

世紀 · 女性藝術展

On site only
Century/Woman Show
1 Document

Century/Woman Show

Century. Woman: Selected Works from the Exhibition
Century. Woman: Selected Works from the Exhibition
Exhibition Catalogue

Century. Woman: Selected Works from the Exhibition

世紀. 女性藝術展
1998