Volume I contains interviews conducted by John Clark between 1981 and 1991 with artists or art practitioners in People’s Republic of China and abroad. All interviews were conducted in Mandarin, with some French interpositions in that with Li Shuang.

The transcriptions available were funded by Australian Research Council via the Faculties Research Fund of the Australian National University in 1992.

List of interviewees, with categories designated by John Clark:

Art world figures resident in the People’s Republic of China

Liao Jingwen
Jiang Yousheng
 
Historians and critics resident in the People’s Republic of China

Jin Weinuo
Li Xianting
Shao Dazhen
Shui Tianzhong and Lang Shaojun
 
Artists resident in the People’s Republic of China 

Hou Yimin
Jin Shangyi
Liu Bingjiang, Fei Zheng, and Zhan Hongzhang
Liu Gang, Zhang Fangbai, Guo Zhongren, and Zhu Weidong
Sun Min
Wang Luyan, Chen Xiaoping, and Gu Dexin
Xia Xiaowan, Shi Benming, and Lu Peng
Yu Hong
Zhan Jianjun
 
Chinese artists and theroists resident outside the People’s Republic of China

Guan Wei
Hou Hanru
Li Shuang
Lu Shengzhong
Qu Leilei
Wang Keping and Ma Desheng
Xu Bing
Zha Li
Zhao Chunxiang
Zhu Dequn

Extent

51 Records

Share