A listing of Chinese artists with selected artworks, grouped under the following catagories: Oil painting; Woodcut & Watercolour; Sculpture & Pottery; and Chinese Painting. The record is organized by 深圳市藝術研究會 (Shenzhen Art Research Society).

Access level

Onsite

artist

BAO Zewei, 包澤偉

CAO Li, 曹力

CHANG Jin, 常進

CHAO Ge, 朝戈

CHEN Dongzhi, 陳冬至

CHEN Guobiao, 陳國標

CHEN Jiqun, 陳繼群

CHEN Qiji, 陳啟基

CHEN Tiancheng, 陳天成

CHEN Xueqiong, 陳雪瓊

CHEN Yi, 陳貽

CHEN Yifei, 陳逸飛

CHEN Yingmo, 陳盈默

CHEN Yongqiang, 陳永鏘

CHENG Dehua, 程德華

CHENG Kakay, 鄭家奇

CHI Nai

CUI Jincheng, 崔金成

DE Qin, 德欽

DENG Jianjin, 鄧箭今

DI Ying, 翟鷹

DING Fang, 丁方

DONG Kejun, 董克俊

DONG Shuguang, 董曙光

DONG Xiaoming, 董小明

DONG Zhong, 董重

DUAN Gongde, 段功德

FAN Shifu, 范石甫

FAN Yang, 范揚

FU Zhongwang, 傅中望

GAN Shaocheng, 甘少誠

GAO Shizun, 高士尊

GE Zhen, 葛震

GENG Jianyi, 耿建翌

GONG Lilong, 宮立龍

GONG Piyan, 公丕炎

GUAN Ce, 管策

GUO Huan, 郭桓

GUO Junxi, 郭鈞西

GUO Runwen, 郭潤文

GUO Shifu, 郭石夫

HA Bikchuen, 夏碧泉

HAN Fei, 韓斐

HAN Juliang, 韓巨良

HAN Lang, 韓浪

HE Haixia, 何海霞

HE Hongbei, 何紅蓓

HE Lihuai, 何力懷

HONG Fusong, 洪甫松

HONG Hao, 洪浩

HONG Lei, 洪磊

HONG Ling, 洪凌

HOU Xiuqian, 侯修謙

HUANG Jian, 黃鍵

HUANG Xishun, 黃希舜

HUANG Zhaoquan, 黃兆權

JIAN Xichao, 簡錫超

JIANG Enlian, 江恩莲

JIANG Wenzhan, 江文湛

KANG Shuzhen, 康淑貞

LAI Ming, 黎明

LAM Tianxing, 林天行

LAN Zhenghui, 藍正輝

LENG Jun, 冷軍

LI Bangyao, 李邦耀

LI Bin, 李彬

LI Jianguo, 李建國

LI Jidong, 李吉東

LI Jinyuan, 李金遠

LI Lei, 李磊

LI Luming, 李路明

LI Shijun, 李世俊

LI Shinan, 李世南

LI Xinming, 李新明

LIANG Qiuqi, 梁秋琪

LIAO Anhong, 廖安虹

LIN Fengmian, 林風眠

LIN Yong, 林鏞

LIN Yuyu, 林玉宇

LIU Aben, 劉阿本

LIU Chunhua

LIU Hong, 劉虹

LIU Shengdao, 劉聲道

LIU Yi, 劉溢

LIU Zijian, 劉子建

LU Bin, 陸斌

LU Lin, 鹿林

LUAN Xiaojie, 欒小杰

LUO Buzhen, 羅步臻

LUO Fahui, 羅發輝

LUO Gongran, 羅公染

MA Liuchuan, 馬流川

MAO Xuhui, 毛旭輝

MAO Yan, 毛焰

MAO Zhaoqing, 毛朝青

MENG Deqiang, 孟德強

MIAO Jingchang, 苗景昌

MU Taoshan, 穆濤山

NIE Ou, 聶歐

PENG Lin, 彭林

PENG Peiquan, 彭培泉

PU Ling, 蒲凌

QIAO Hong, 喬紅

QIU Shihua, 邱世華

REN Jimin, 任繼民

SHAN Zhihua, 單志華

SHANG Yang, 尚揚

SHAO Fei, 邵飛

SHAO Lian, 邵連

SHAO Weiyao, 邵偉堯

SHEN Jun, 沈軍

SHEN Xiaotong, 沈曉彤

SHI Jiong, 石炯

SHI Lei, 石磊

SHI Weijun, 史維鈞

SHI Zhonggui, 史忠貴

SHU Qun, 舒群

SONG Yongjin, 宋永進

SUI Jianguo, 隋建國

SUN Ping, 孫平

SUN Xiaoyun, 孫曉雲

TANG Celi, 唐策力

TANG Guiming, 湯貴明

TANG Wanqing, 湯萬清

TANG Wenfa, 唐文法

TENG Fei, 滕斐

TENG Wenjin, 滕文金

WANG Changbai, 王長百

WANG Chuan (b. 1953), 王川

WANG Guanghua, 王廣華

WANG Guangyi, 王廣義

WANG Jianhua, 王建華

WANG Jianshan, 王建山

WANG Mengqi, 王孟奇

WANG Mingdao, 王明道

WANG Mingming, 王明明

WANG Qingsheng, 王慶升

WANG Qiuren, 王秋人

WANG Shuhua, 王澍華

WANG Xiangming, 王向明

WANG Xunsheng, 王訓盛

WANG Yande, 王燕德

WANG Yehan, 王益輝

WEI Guangqing, 魏光慶

WEI Hua, 魏華

WONG Sauching, 王守清

WU Guanzhong, 吳冠中

WU Guoquan (黑鬼 Heigui), 吳國全

WU Haiying, 吳海鷹

WU Jianfei, 武劍飛

WU Jingshan, 吳靜山

WU Keren, 吳可人

WU Qinghua, 吳清華

XIA Xiaowan, 夏小萬

XIE Dingchao, 謝定超

XIE Xuewen, 謝學文

XU Jianbai, 徐堅白

XU Xian, 徐賢

YANG Jiayong, 楊家永

YANG Minggui, 楊明貴

YANG Shaobin, 楊少斌

YANG Xiaocun, 楊曉村

YANG Yang

YANG Yao, 楊堯

YAO Youduo, 姚有多

YUAN Mao, 袁矛

YUAN Xianmin, 袁獻民

YUAN Xuejun, 袁學軍

ZENG Li, 曾力

ZENG Peng, 曾鵬

ZENG Xisheng, 曾希聖

ZHANG Fangbai, 張方白

ZHANG Ge, 張戈

ZHANG Guoliang, 張國梁

ZHANG Hao, 張浩

ZHANG Hong, 張虹

ZHANG Houcun, 張厚存

ZHANG Huiling, 張惠玲

ZHANG Ping, 張平

ZHANG Yao, 張瑤

ZHANG Zhaoyang, 張朝陽

ZHANG Zhengzhong, 張正忠

ZHANG Zhihua, 章治華

ZHANG Ziqi, 張自啟

ZHANG Ziyi, 張子儀

ZHAO Chengmin, 趙成民

ZHAO Jinghuan, 趙經寰

ZHAO Meilin, 趙梅林

ZHAO Zhiping, 趙治平

ZHENG Mo, 鄭墨

ZHENG Shaoxiong, 鄭少雄

ZHONG Guoyou, 鐘國友

ZHOU Chunya, 周春芽

ZHOU Qinghan, 周慶漢

ZHOU Shaohua, 周韶華

ZHU Fadong, 朱發東

ZHU Lin, 朱琳

ZHU Tianling, 朱天玲

ZHUANG Xiaolei, 莊小雷

ZONG Chan, 宗襌

Location code REF.WSX2
Language

Chinese - Traditional, 

English

Publication/Creation date

1993

No of pages

126

ISBN / ISSN

9624440156

No of copies

2

Year Record of Chinese Art Collection 92_93
Share
Citation
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Year Record of Chinese Art Collection 92_93, 中國藝術收藏年鑒 92_93

AAA relies on your generous support to grow, activate, and make freely accessible our collection of materials on art in Asia. Please consider making a small donation to our 2021 Annual Fundraiser, ending on 29 Oct.