This is a collection of writings by artists on contemporary Chinese ink painting, and papers presented at The Second International Ink Painting Biennial of Shenzhen. With artist statements and biographies.
Title type

Translated

Alternative title

Di er jie shen zhen guo ji shui mo hua shuang nian zhan wen ji

Access level

Onsite

artist

AN Lin, 安林

Bama Zhaxi, 巴瑪扎西

BEN Du, 笨篤

CAI Chao, 蔡超

CHANG Jin, 常進

CHANG Sangeui, 장상의

CHEN Ping, 陳平

CHEN Xiangxun, 陳向迅

CHEN Xinmao, 陳心懋

CHEN Yuming, 陳鈺銘

CHEN Zhengming, 陳政明

Youbing CHEN, 陳有炳

CHEUNG Ngayin Lucia, 張雅燕

CHU Lily, 朱麗麗

CHU Tehchun, 朱德群

DAI Wei, 戴衛

DONG Kejun, 董克俊

DONG Xiaoming, 董小明

FANG Chuxiong, 方楚雄

FANG Jun, 方駿

FANG Rudi, 方如地

FANG Tu, 方土

FANG Xiang, 方向

FANG Zhaoling, 方召麐

FENG Jinsong, 馮今松

FENG Yuan, 馮遠

FU Zhongqi, 富中奇

FUNG Chungray, 馮鍾睿

GUAN Yuliang, 關玉良

GUO Quanzhong, 郭全忠

HAN Shuli, 韓書力

HE Jiaying, 何家英

HONG Huizhen, 洪惠鎮

HU Nankai, 胡南開

HU Ru, 琥茹

HU Yongkai, 胡永凱

HUANG Guowu, 黃國武

HUANG Yihan, 黃一瀚

HUNG Kenshen, 洪根深

JI Jingning, 紀京寧

JIA Difei, 賈滌非

JIANG Baolin, 姜寶林

JIANG Guandong, 蔣冠東

KUO Xiyuan, 郭西元

Bonnie KWAN HUO, 關天穎

LAM Tianxing, 林天行

LAO Pakon, 樓柏安

LEE Chungchung, 李重重

LI Baolin, 李寶林

LI Huasheng, 李華生

LI Jianguo, 李建國

LI Jinyuan, 李金遠

LI Xiaoke, 李小可

LI Xiaolin, 李曉林

LI Xiaoxuan, 李孝萱

LI Yang, 李洋

LIANG Quan, 梁銓

LIANG Wenbo, 梁文博

LIANG Zhanyan, 梁占岩

LIN Haizhong, 林海鐘

LIN Rongsheng, 林容生

LIU Dawei, 劉大為

LIU Ergang, 劉二剛

LIU Jian, 劉堅

LIU Jinan, 劉進安

LIU Maoshan, 劉懋善

LIU Qinghe, 劉慶和

LIU Sifen, 劉斯奮

LIU Wenxi, 劉文西

LIU Zijian, 劉子建

LU CHEN, 盧沉

LU Datong, 陸大同

LU Fusheng, 盧輔聖

LU Muxun, 魯慕迅

LU Yushun, 盧禹舜

MA Bosheng, 馬波生

MIAO Zhongan, 苗重安

NAN Xi, 南溪

PAI Fengchung, 白豐中

PENG Xiancheng, 彭先誠

QIN Kunying, 覃琨瑛

QIU Deshu, 仇德樹

SHANG Tao, 尚濤

SHAO Ge, 邵戈

SHEN Shaojun, 申少君

SHI Dawei, 施大畏

SHI Guo, 石果

SHI Guoliang, 史國良

SONG Chengde, 宋承德

SONG Yuming, 宋玉明

SUN Junliang, 孫君良

TANG Jixiang, 湯集祥

TANG Yongli, 唐勇力

TIAN Liming, 田黎明

C. C. WANG, 王己千

Jianer WANG, 王健爾

WANG Chuan (b. 1953), 王川

WANG Jinyuan, 王晉元

WANG Mengqi, 王孟奇

WANG Tiande, 王天德

WANG Weizhong, 王偉中

WANG Yanping, 王彥萍

WONG Haukwei, 黃孝逵

WU Guanzhong, 吳冠中

WU Shanming, 吳山明

WU Yi, 武藝

XU Xi, 徐希

YAN Binghui, 閻秉會

Jianzheng YANG, 楊建正

YANG Ermin, 楊佴旻

YANG Jiechang, 楊詰蒼

YANG Xiaoyang, 楊曉洋

YANG Xixue, 楊希雪

YAO Mingjing, 姚鳴京

Fengyi YE, 葉逢儀

YU Zhixue, 于志學

YUAN Jai, 袁旃

YUAN Yunfu, 袁運甫

YUAN Yunsheng, 袁運生

ZHANG Bu, 張步

ZHANG Daoxing, 張道興

ZHANG Hao, 張浩

ZHANG Renzhi, 張仁芝

ZHAO Huaiwang, 趙淮旺

ZHAO Jiancheng, 趙建成

ZHAO Junsheng, 趙俊生

ZHAO Qi, 趙奇

ZHAO Wei, 趙衛

ZHAO Zhanao, 趙占鰲

ZHENG Qiang, 鄭強

Zhengshan ZHONG, 鍾正山

ZHONG Ruqian, 鍾孺乾

ZHOU Jingxin, 周京新

ZHOU Kai, 周凱

ZHU Daoping, 朱道平

ZHU Zhengeng, 朱振庚

ZHUO Hejun, 卓鶴君

ZOU Jianping, 鄒建平

ZOU Ming, 鄒明

Location code REF.IIPB
Language

Chinese - Simplified

Publication/Creation date

2000

No of pages

295

No of copies

1

Content type

anthology

Chapter headings
城市山水畫短扎 - FAN Jingzhong, 范景中
都市水墨及其現代經驗 - LANG Shaojun, 郎紹君
城市變革推動繪畫變革 - LI Song, 李松
傳統水墨的規範和可能的拓展 - 由'水墨與都市'引起的話題 - SHAO Dazhen, 邵大箴
南風北漸: 民國初年南方畫家主導的北京畫壇(上) - WAN Qingli, 萬青力
城市. 水墨. 現代化 - YIN Shuangxi, 殷雙喜
實驗水墨與大眾文化 - YI Ying, 易英
(Anthology of the Second International Ink Painting Biennial of Shenzhen)
Share
Citation
Rights statement

In Copyright

What does this mean?

This item is covered by one or more copyrights. It is available for research only or use within Hong Kong’s fair dealing rules. Please do not copy, re-use or reproduce this item without the permission of the copyright holder.

Anthology of the Second International Ink Painting Biennial of Shenzhen, 第二屆深圳國際水墨畫雙年展文集