相關館藏

1990 Smith College Exhibition
館藏

1990 Smith College Exhibition

The New Generation of Chinese Art
The New Generation of Chinese Art
3 圖片

The New Generation of Chinese Art

1990

42.01_01
Ai Weiwei, Chen Jialing, Chen Danqing, and Han Xin (Set of 12 Photographs)
12 圖片

Ai Weiwei, Chen Jialing, Chen Danqing, and Han Xin (Set of 12 Photographs)

42.02_01
Kong Baiji, Liu Bingjiang, Liu Shaohui, and Liu Tianwei (Set of 19 Photographs)
19 圖片

Kong Baiji, Liu Bingjiang, Liu Shaohui, and Liu Tianwei (Set of 19 Photographs)

42.03_01
Ma Desheng, Yuan Yunfu, Yuan Yunsheng, and Xing Fei (Set of 12 Photographs)
12 圖片

Ma Desheng, Yuan Yunfu, Yuan Yunsheng, and Xing Fei (Set of 12 Photographs)