Date

2007年

Artist

Arnold CHANG, 張洪

BI Yanqiang, 畢研強

CAI Guangbing, 蔡廣斌

CAI Sisi, 蔡斯斯

CAO Baoquan, 曹寶泉

CHEN Ai, 陳藹

CHEN Hui, 陳輝

CHEN Shaoxiong, 陳劭雄

CHEN Xinmao, 陳心懋

CHEN Zifeng, 陳子豐

CHENG Tsaitung, 鄭在東

CUI Xuetao, 崔雪濤

CUI Zhenkuan, 崔振寬

DENG Biwen, 鄧碧文

DING Mijin, 丁密金

DONG Xiaoming, 董小明

DOU Liangyu, 窦良羽

FENG Bin, 馮斌

GE Guanzhong, 葛冠中

GU Xiaoping, 顧小平

HAO Jiantao, 郝建濤

HE Xianqiu, 何先球

HU Mingzhe, 胡明哲

HU Wei, 胡偉

HUANG Fang, 黃芳

HUANG Guowu, 黃國武

JIA Zhifa, 賈志發

JIANG Baolin, 姜寶林

JIANG Haoyu, 姜浩宇

JIN Huiseung

JIN Weihong, 靳衛紅

KANG Yi, 康益

LAI Tiecong, 賴鐵聰

LEI Miao, 雷苗

LEUNG Kuiting, 梁巨廷

LI Huai, 李淮

LI Huasheng, 李華生

LI Huayi, 李華弌

LI Jie, 李杰

LI Jin, 李津

LI Jinyuan, 李金遠

LI JUN, 李軍

LI Tingting, 李婷婷

LI Wei, 李韋

LI Xiaolong, 李小龍

LI Yongfei, 李永飛

LI Zhijian, 李志堅

LIAN Yongmei, 連永梅

LIANG Jian, 梁健

LIANG Quan, 梁銓

LIANG Xingsheng, 梁醒生

LIN Xi, 林曦

LIU En, 劉恩

LIU Hui, 劉慧

LIU Xuguang, 劉旭光

LU Fusheng, 盧輔聖

LUO Lu, 羅璐

LUO Xiaoshan, 羅小珊

MA Shulin, 馬書林

MAO Xiaolang, 茅小浪

Masahito KATAYAMA, 片山雅史

Michael CHERNEY, 秋麥

NAN Xi, 南溪

NG Sioieng Cindy, 吳少英

PAN Gongkai, 潘公凱

PAN Wenxun, 潘汶汛

QI Pengfei, 齊鵬飛

QIAO Yuan, 喬圓

QIN Feng, 秦風

QIU Shihua, 邱世華

SHI Rongqiang, 石榮強

TAN Bian, 譚變

TANG Yunming, 唐允明

TIAN Hua, 田華

TU Shaohui, 涂少輝

WANG Dongling, 王冬齡

WANG Jingheng, 王敬恒

WANG Min, 王敏

WANG Peng, 王蓬

WANG Xiaoluo, 王曉珞

WEI Ligang, 魏立剛

Wilson SHIEH, 石家豪

WU Chen, 吳晨

WU Yi, 武藝

XIANG Guohua, 向國華

XU Bing, 徐冰

XUAN Minhua, 軒敏華

YAN Binghui, 閻秉會

Yan LIN, 林延

YAN Yi, 閻誼

YANG Jun, 楊珺

YANG Peng, 楊鵬

YANG Shewei, 楊社偉

YANG Shihchih Emily, 楊世芝

YANG Tao, 楊濤

YANG Xiaoqi, 楊曉琪

YOO Geuntaek, 유근택

YU Hongbo, 余洪波

YU Peng, 于彭

ZHANG Chunhong, 張春紅

ZHANG Hongtu, 張宏圖

ZHANG Hui, 張慧

ZHANG Lizhu, 張立柱

ZHANG Yu, 張羽

ZHENG Chongbin, 鄭重賓

ZHOU Jingxin, 周京新

ZHOU Tiehai, 周鐵海

ZHOU Yong, 周湧

ZHU Qingsheng, 朱青生

ZOU Jianping, 鄒建平

分享

相關館藏

The Third Chengdu Biennale: Reboot
The Third Chengdu Biennale: Reboot
展覽圖錄

The Third Chengdu Biennale: Reboot

第三屆成都雙年展: 重新啟動
2007